Literatuur/ Handboeken

Documenten

Vergunningvrij bouwen handboek

Toelichting op het vergunningvrij bouwen onder de Wabo

Poster Wabo Toelichting

Toelichting op de Waboposter welke ook op de website is te vinden.

Poster Wabo

Poster waarop het proces van de Wabo wordt weergegeven.

Download ook de toelichting op deze poster, te vinden onder kopje: 'Poster Wabo Toelichting' 

Leidraad Wabo - DIV

De Leidraad Wabo DIV beschrijft de Wabo vanuit het oogpunt van documentaire informatievoorziening. Het boekje gaat in op vraagstukken die spelen bij het inrichten en gebruik van Omgevingsloket online, maar ook op DIV-aspecten die te maken hebben met de eigen organisatie. Het is meer dan een leesboek; het zet het bevoegd gezag aan tot het maken van keuzes, en geeft per keuze aan wat de gevolgen daarvan zijn voor het werkproces.

Versie 1.1
De huidige leidraad Wabo DIV, versie 1.1 (aug. 2010) is een update van versie 1.0 (april 2010). De update is ontstaan naar aanleiding van opmerkingen over versie 1.0, de presentaties tijdens de verdiepingscursussen Wabo DIV, en de reacties van deelnemers. In een apart hoofdstuk in versie 1.1. zijn de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0 beschreven.

Juridische leidraad Wabo

Juridisch leidraad voor de Wabo. Dit is de ge-update versie. Het is aan te bevelen niet meer gebruik te maken van de oude versie. Een aanrader!

Update juli 2010: correctie 'binnen zes weken'
Na de plaatsing van de nieuwe editie, is gebleken dat één erratum uit de vorige versie ten onrechte niet was verwerkt. Het betreft het verwijderen van de woorden "binnen zes weken" in Deel II, paragraaf 8.5.3. In de versie die nu op het Kennisplein staat, is deze fout hersteld. Tevens is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een aantal andere oneffenheden te corrigeren. Dit betreft echter geen inhoudelijke wijzigingen.

Handboek BAG Wabo

Handreiking BAG-Wabo
Stapsgewijze strategie voor het implementatieproces

Standaarddocumenten Wabo

Lijst van standaarddocumenten Wabo

Brochure omgevingsvergunning bedrijven

De provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben samen een brochure gemaakt over de omgevingsvergunning voor bedrijven in hun regio. De brochure geeft een overzicht van de belangrijkste veranderingen die de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor bedrijven betekent en spoort hen aan gebruik te maken van de voordelen van integraal aanvragen.

Wegwijzer Omgevingsvergunning, module Handhaving

De Wegwijzer Omgevingsvergunning, module Handhaving, helpt overheden om hun handhavingsorganisatie op een professionele wijze en Wabo-proof in te richten. De nadruk ligt daarbij op de organisatorische kant van de handhaving. Het is een dynamisch document dat regelmatig via het Kennisplein wordt bijgewerkt. Zo wordt u snel op de hoogte gehouden van actuele ervaringen uit het land en nieuws uit het wetgevingstraject.