Welkom bij Moraal Juridisch Advies

Moraal Juridisch Advies is in september 2009 opgericht. Wij adviseren de overheid, het bedrijfsleven en particulieren op het gebied van bestuursrecht. Wij zijn daarbij gespecialiseerd in het omgevingsrecht (Wabo en de Wro).

U kunt bij ons advies op vragen over omgevingsvergunningen, waboprojectbesluiten (ruimtelijke onderbouwing), bestemmingsplannen, structuurvisies etc. Tevens kunnen wij de procedure die daarbij hoort begeleiden. Ook kunnen wij u vertegenwoordingen bij bezwaar- en/of beroepsprocedures. 

Wij verzorgen ook cursussen (op maat) op het gebied van de Wet ruimtelijke ordening en het algemeen bestuursrecht.

U kunt met ons in contact komen door het contactformulier in te vullen of bel ons op 06-39 83 62 81.

Laatste artikelen

Prev Next

AKD verdiept: Digitalisering onder de Omgevingswet

29-09-2016 Hits:62 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Tine Leemans-van Koten van AKD. Tegenwoordig gaat alles online: boodschappen doen, nieuwe schoenen kopen, een vakantie boeken of bankieren. Het is dan ook niet meer van deze tijd...

Lees verder

AKD verdiept: De milieueffectrapportage onder de Omgevingswet

28-09-2016 Hits:50 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Eveline Sillevis Smitt van AKD. In afdeling 16.4 van de Omgevingswet (hierna Ow) is de regeling opgenomen van de milieueffectrapportage voor plannen en programma's enerzijds en voor projecten...

Lees verder

Planschade onder de Omgevingswet

28-09-2016 Hits:55 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Wim Klostermann van Nysingh Advocaten. De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in haar brief van 19 mei 2016 (Kamerstukken II 2015/16, 33 962, nr. 185) de contouren...

Lees verder

Filmpjes verduidelijken rol gemeenteraad bij Omgevingswet

27-09-2016 Hits:70 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor u als gemeenteraadslid? In twee korte filmpjes geven VNG-omgevingsexpert Marco Lurks en raadsgriffier Pascale Georgopoulou uitleg. Lurks licht het juridisch kader toe, Pascale Georgopoulou...

Lees verder

De waarde van een vaststellingsovereenkomst in het bestuursrecht

27-09-2016 Hits:49 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. Een partij die een vaststellingsovereenkomst met het bevoegd gezag heeft gesloten, komt daarop in beginsel een beroep toe in een bestuursrechtelijke procedure. Dat...

Lees verder

Prachtig boek: De Omgevingswet in de praktijk

26-09-2016 Hits:189 Nieuws Wabo Jelger Moraal

In 2019 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Krijgt u met deze wet te maken? Bijvoorbeeld als overheidsprofessional, bedrijfsjurist, advocaat, rechter of wetenschapper? Dan is het slim om u goed...

Lees verder

Hoofdlijnen planschade in de Omgevingswet

22-09-2016 Hits:184 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Ellen de Jonge van KienhuisHoving. In de brief van 19 mei 2016 gaat de Minister van Infrastructuur en Milieu in op de Invoeringswet Omgevingswet. Onder andere zijn in...

Lees verder

Zorgplichten onder de Omgevingswet; houvast erbij, houvast eraf

21-09-2016 Hits:157 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Gerrit van der Veen van AKD. In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats, die door veel actoren worden uitgevoerd en die verschillend van aard,...

Lees verder

AKD verdiept: de ‘Kruimelvergunning’ – van uitzondering naar regel

21-09-2016 Hits:186 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Merel Holtkamp van AKD. Indien een project niet in het planologisch regime past, geldt als hoofdregel dat de ontwikkeling alleen door kan gaan indien dit regime wordt aangepast....

Lees verder

Geen regels over energiezuinigheid in bestemmingsplan

20-09-2016 Hits:194 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Franca Damen van haar website. In een bestemmingsplan mogen geen regels worden gesteld met betrekking tot de energiezuinigheid. Dit oordeelde de Raad van State in een uitspraak van...

Lees verder

Openbare reacties op consultatie AMvB’s Omgevingswet

20-09-2016 Hits:183 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Vanaf 1 juli startte de consulatie van de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). De openbare internetconsultatie eindigde op 16 september 2016. De reacties die openbaar zijn kunt u hieronder...

Lees verder

Laat m.e.r. de Omgevingswet maximaal ondersteunen

20-09-2016 Hits:155 Nieuws Wabo Jelger Moraal

De Commissie m.e.r. pleit er voor het instrument m.e.r. maximaal in te zetten om de doelen van de Omgevingswet te ondersteunen. Ook waarschuwt de Commissie voor verschraling van m.e.r. in...

Lees verder

De afwijkactiviteit van provinciaal belang in het Omgevingsbesluit

19-09-2016 Hits:171 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Tine Leemans-van Koten van AKD. In mijn blog van 5 september 2016 is kort ingegaan op de in het oog springende punten van de consultatieversie van het Omgevingsbesluit...

Lees verder

AKD verdiept: gelijkwaardigheid onder de Omgevingswet

19-09-2016 Hits:174 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Voor bedrijven is een van de grootste frustraties van het huidig omgevingsrecht dat het bevoegd gezag soms onverkort vasthoudt aan één bepaalde oplossing voor...

Lees verder

AKD verdiept: maatwerkregels en -voorschriften ; van confectiepak naar maatpak?

19-09-2016 Hits:161 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Thomas Sanders van AKD. Een van de speerpunten van de Omgevingswet is het uitgangspunt dat maatwerk – behoudens uitzondering – mogelijk moet zijn. Nu is dat andersom: maatwerk...

Lees verder

Belanghebbende bij niet vaststellen exploitatieplan

19-09-2016 Hits:158 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten. De wet regelt wie belanghebbende is bij een besluit tot vaststelling van een exploitatieplan. Dat is “in elk geval” degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft...

Lees verder

AKD verdiept: Het begrip inrichting wordt afgeschaft, of toch niet?

18-09-2016 Hits:220 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Jos van der Velden van AKD. Het huidige begrip inrichting Al sinds de Hinderwet uit 1875 wordt het begrip inrichting gebruikt om de nadelige gevolgen die bedrijven voor het...

Lees verder

Parkeernormen en bestemmingsplan

17-09-2016 Hits:274 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Rob Wertheim van SAM-Advocaten. In AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2409, wordt nog eens herhaald hoe parkeernormen in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak...

Lees verder

AKD verdiept: De bouwvergunning in twee delen – een goed idee?

17-09-2016 Hits:225 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Jamaal Mohuddy van AKD. In een eerder blog stonden we kort stil bij een aangekondigde wijziging van het systeem van de omgevingsvergunning voor het bouwen in de Omgevingswet....

Lees verder

Een contractueel voorkeursrecht is geen evidente privaatrechtelijke belemmering

16-09-2016 Hits:246 Nieuws Wro Jelger Moraal

  Een artikel van Van der Feltz Advocaten. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die planologisch moeten worden ingepast is de aanwezigheid van zakelijke rechten voor de bestuursrechter in beginsel niet bepalend. De burgerlijke...

Lees verder

Heldere uitspraak over voorwaardelijke verplichting

16-09-2016 Hits:260 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Eelco de Jong van SAM-Advocaten. Door de gemeenteraad van Montferland is met de vaststelling van een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied de bouw van twee woningen mogelijk gemaakt....

Lees verder

Verspreiding van dierziekten

15-09-2016 Hits:218 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Ineke van Leeuwen van SAM-Advocaten. In de zaak die leidde tot de uitspraak AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2396, werd appellant geconfronteerd met een biomassavergistingsinstallatie die nabij zijn perceel...

Lees verder

Het arrest Orleans; bom onder de PAS?

15-09-2016 Hits:256 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Marieke Kaajan van Envir-Advocaten. Op 21 juli 2016 heeft het HvJ EU het begrip "compenserende maatregelen" verruimd - met als gevolg dat er nog minder snel sprake is...

Lees verder

Knelpunten bij de inzet van deskundigen in het bestuursrecht

15-09-2016 Hits:229 Nieuws Wro Jelger Moraal

Een artikel van Tom Barkhuysen van het Stibbeblog. In veel zaken speelt deskundigenbewijs of het ontbreken daarvan een cruciale rol. In procedures tegen de overheid gaat het dan veelal om een...

Lees verder

Omgevingsaspecten bij een exploitatievergunning

14-09-2016 Hits:247 Nieuws Wabo Jelger Moraal

Een artikel van Janike Haakmeester van SAM-Advocaten. De uitspraak van AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2403, ziet op een exploitatievergunning, de uitspraak is opgenomen gelet op de afweging van de ruimtelijke aspecten. De...

Lees verder